confessions

kama tarkan kağan

bertuğ - Tigin

  1. toplam giri 1211
  2. takipçi 14
  3. puan 28264

çağatay hanlığı

kama tarkan kağan
Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın oğullarından Çağatay Han'ın adını taşıyan Türkleşmiş Moğol devletidir. Cengiz Han ölmeden önce topraklarını oğulları arasında paylaştırmıştı. Yıktıkları Kara Hıtay'ın toprakları olan Kaşgar civarı ile bütün Türkistan dahil Çağatay'a vermişti.

haçlı seferleri

kama tarkan kağan
1. haçlı seferi (1096-1099) : bu sefer sonunda haçlılar kudüs'ü ele geçirdiler. burada kudüs krallığı kurdular. ayrıca urfa kontluğu ve antakya prensliği kurdular. suriyenin bazı bölümlerini de egemenlikleri altına aldılar.

2. haçlı seferi (1147-1149) : türklerin urfa'yı geri alması ve şam ile halep'in kaybedilmesi haçlıları endişelendirdi. kudüs'ü müslüman tehlikesinden korumak için yeni bir haçlı seferi başlattılar.

3. haçlı seferi(1189-1192) : (bkz: selahattin eyyübi) kudüs'ü geri aldı. kudüsü geri almak için hazırlanan haçlı ordusunu 2. kılıçarslan durdurdu. anadoluyu karadan geçemeyince deniz yoluyla suriye'ye geçen haçlıları bu sefer de selahaddin eyyübi durdurdu.

4. haçlı seferi çıkan karışıklıklar ve bizans imparatorluğunda gözü olan daha önce tahttan indirilmiş ıı. isaakios'un genç oğlu aleksios angelos'un imparatorluğa geçince ücreti karşılamak için yardım etme vaadi vermesiyle kudüs yerine konstantinopolis'e yönelmesiyle ortodoks bizans'a karşı yapıldı. şehir yağmalandı ve burada yaklaşık 60 yıl süren bir latin imparatorluğu kuruldu.

daha sonra yine kudüs'ü ele geçirmek için haçlı seferleri düzenlense de bu seferler başarısız oldu.

bogomilizm

kama tarkan kağan
ortaçağ'da, bulgaristan dolaylarında ortaya çıkmış Hristiyanlığın temel anlayışına göre sapkın bir harekettir. Kurucusu Bogomil (Slavca Tanrı'nın sevdiği) adlı bir köy papazıdır. bu heterodoks inanç akımı. tıpkı islam heterodoksları gibi, bogomiller de sivil itaatsizliği savunur, yaşadıkları topraklarda hiyerarşik düzeni reddederler ve çoğunlukla gezgin keşiş/derviş hayatı sürerlerdi. bogomil keşişleri, italya ve fransa'ya kadar ulaşarak, öğretilerini yaymış ve buralarda kathar inanışının doğmasına önayak olmuşlardır. her daim anadolu heterodokslarıyla yakın ilişki içinde olan, hatta vakti zamanında şeyh bedrettin'e de yardım eden bogomiller, 14. yüzyıldaki osmanlı fethinden sonra bektaşiliğe yönelmişlerdir.

Boşnaklar da Müslüman olmadan önce bu mezhepten olup çevrelerindeki hristiyan halklar (Sırp, Hırvat, Yunan, bulgar,Makedon) tarafından dışlanmış haçlı seferlerinden payını almışlardır İslam'a dönmeleri kolaylaşmıştır.

satanizm

kama tarkan kağan
ülkemiz de sürekli siyah giyinen, uzun saçlı ve metal tarzı müzikleri dinleyen Gencoların "içinde" olduğu "grup"

aslında şeytan'a tapan veya tanrıyı sevmeyen bir dindir. ve hep yanlış anlaşılan bir dindir. kedi kesilmez. bakire kanı da içilmez. bunları "eğv eğv şeytan kötü moruq bizden bunları istiyor eğv eğv" diyen sadistler yapar. satanistler genelde sade ayinler yapar (mum ışıklarının olduğu ortamda pentagram çizip şeytan incili okumak vb.) veya ayin mayin yapmazlar genelde demon diye adlandırdıkları da mısır dini ve yahudilik veya goetia'dan alıntı olmasına rağmen bunları da şiddetle reddederler ayrı bir konu

tabi bunun dışında mezhep diyebileceğimiz laveyan satanizmi var. aynı zamanda ateistik satanizm de denir. bu bi din sayılmaz aslında veya öyle diyorlar. ki aşağı yukarı din değildir yani felsefi bi düşünce yapısı. burada şeytan kısaca hayvani duygular, içgüdüler ve dürtülerdir. insan "tanrı" kavramı ile bunu yasaklar. yani kısaca laveyan abimiz burda "tanrı boştur şeytanlık hoştur. istediğiniz gibi yaşayın." demek ister.

Yarısı ars goetia temelli olan bu şeytanlar ne hikmetse goetia da resmedildiklerinin tam tersi yakışıklı oldukları iddia edilir teistik satanist olanlardan.
4

paimon

kama tarkan kağan
Lucifer'e en itaatkar şeytan olması ile bilinir cehennem'in kuzeyini yöneten kraldır emrinde 200 lejyon vardır

Yüzü kadınsı olsa da vücudu erkektir bir deve üzerinde gezdiğine inanılır, kükreme gibi bir sesle konuşur bu yüzden birinin bedenine girecekse erkek vücudu olmasını ister gizli ilimleri öğrettiğine inanılır.

baal

kama tarkan kağan
baal tıpkı beelzebub,amon,apollon,leviathan,pan,enki ile aynı akıbete uğramıştır çeşitli mitolojilerde tanrı olmasına rağmen hıristiyanlıkla şeytan damgası yemiştir

Esasen bereket tanrısı iken sonradan kilise eliyle pagan inançlara karşı Hristiyanları örgütlemek için şeytanlaştırılmıştır.

egzorsizm

kama tarkan kağan
Egzorsizm, görünmeyen bir varlığın etkisi altına girdiği sanılan kimseyi çeşitli yöntemlerle bu etkiden kurtarmaya çalışmak olarak tanımlanır.

Kilise, özellikle engizisyon döneminde, bu olayda şeytani bir unsurun var olduğunu kabul ederek, hasta olduğu kabul edilen kimsenin vücudundan demon adını verdiği yaratığı kovmak gerekçesiyle sık sık söz konusu kimsenin vücuduna işkence etme yolunu tercih etmiştir. Kilise bu dönemde medyumnik yetenekleri olan kişileri de aynı kategoride ele alarak, bunu medyumlar üzerinde de uygulamıştır.

Egzorsist uygulamalar tarih boyunca, yalnızca Avrupa'da değil, farklı biçimlerde de olsa hemen hemen tüm kültürlerde ve birçok dinde (Budizm, Hinduizm, Şinto dini vs.) görülür. Bu uygulamaların hatırı sayılır bir kısmında egzorsistin, transa geçerek, görünmeyen varlıkla irtibat kurmaya çalışması söz konusudur. İrtibatın kurulması durumunda ise esas olarak iki yöntemden birine başvurulur: Ya musallat varlık, Afrikadaki Zar'lar kültünde görüldüğü gibi, hasta üzerindeki hakimiyetini sona erdirmesi için ikna edilmeye çalışılır ya da Şamanizm'de görüldüğü gibi, musallat varlık hastanın bedeninden zorla sökülüp atılır. Bu ikinci yöntemde şamanın musallat varlığı ele geçirebilecek derecede güçlü bir majisyen olması gerekmektedir.

Eski Türklerde şeytan kovucular

"kovuç" Eski Türkçe de Şeytan çıkarma, şeytan kovma, Şeytan kovalama (egsorsizm) anlamlarına gelen bir sözcüktür. Kötü güçlerin uzaklaştırılması işlemidir. Batı Hıristiyanlığında şeytan çıkarma işlemi işkence de dahil her tür yöntemi mübah kabul etmiştir ve Ortaçağ bu tip uygulamalara sahne olmuştur. Ancak şamanist gelenekte ise böylesi vakalar görülmez. Ruhları görüp insanlardan uzaklaştırabilen kişiler Kovuçu/Kuvuçu/Kuğuçu/Kuğunçu denir. Kötü ruhu bir kez yakalayan kişi Kovuçu olmaya hak kazanmış demektir. Kovma işlemi için zaman zaman tütsüleme uygulaması yapılır. Sözcük, "kovmak" fiili ile bağlantılıdır. Dedikodu yapmak, arkadan konuşmak anlamına gelen Kov/Koğu sözüyle de ilgilidir.

ars goetia

kama tarkan kağan
İçinde 72 tane şeytan'ın anlatıldığı güç,yetenek ve görüntülerinin ne olduğu ve nasıl çağrılır onu anlatan kitap

İslami karşılığı olmayıp tamamı batı kültüründen temel alır özellikle içinde şeytan olarak anlatılan bazı karakterler esasen yunan, mısır ve kenan dinindeki tanrılardır (rüzgar ve güneş tanrısı amon'un kitapta aamon olması veya Fenike tanrısı baal'ın bael olması gibi).

tengricilik

kama tarkan kağan
son yıllarda türkiye'de bloglarda ve sosyal medyada tengricilik adıyla pazarlanan inanç bildiğimiz gök tanrı dini değil, burkancılık (ak yang/ak cang veya ak din) dinidir. tengricilikte sistematik bir tebliğ kavramı olmamasına karşın, bilinçli bir şekilde ak cang misyonerliğini tengricilik adı altında yayan birçok kitap, blog ve topluluk dikkat çekmektedir. bu iş öyle bir noktaya geldi ki, gerçekten tengrici olan topluluklar burkancıların yanında sayıca azınlık durumuna geldi.

akay kine ve benzerlerinin anlattığı öğreti (burkancılık); 1900'lü yılların başında çet çelpen tarafından kurulmuş, gök-tanrı dini ve budizmden esintiler taşıyan senkretik bir inançtır ve özünde rus işgaline karşı siyasi bir harekettir. bu dinin mensupları zamanında kamların ve geleneksel tengri inancının özünü kaybedip kötülüğe hizmet ettiğini, bu inançlar yüzünden rus işgalinin yaşandığını öne sürmüş ve büyük zararlar vermişlerdir.

tengriciliğin beyaz yakalılar arasında yayıldığı gibi bir bilgi var, bu çok doğru bir tespittir; ancak yayılan tengricilik değil, tengricilik adıyla anlatılan ak cang dinidir.

işin ilginç ve şüphe uyandıran kısmı şu: altay Türkleri arasında burkancılar kendilerini tengrici olarak tanımlamazken, türkiye'deki burkancılık misyonerleri bilinçli olarak bu dini tengricilikle aynı inançmış gibi sunuyorlar ve bunda büyük yol aldılar. oysa türkiye'ye 2000'lerin ortasında giren bu burkancı misyonerlerden çok önce de türkiye'de gök tanrı dinini araştıran ve bu inanca sahip olan insanlar vardı.

bakalım bu sürecin altından ne çıkacak.

Ekleme:

Ak-cang/ak-yang veya ak-din gibi Çuvaş temelli başka bir akım için

(bkz:vattisen yalı)

tengricilik

kama tarkan kağan
Bilim adamından bilgisayar başında ahkam kesen işsizine kadar herkesin hakkında yorum yaptığı bir din/inanç sistemi

Hakkında iddialar nedir

1) ateist iddiası: yer ana,umay,erlig gibi bir çok tanrı var o yüzden politeist bir din

Bebeyim sen bunun böyle olduğunu iddia ediyorsun da kaynak nedir? Var mı bu tengricilik'in yazılı bir kaynağı veya kutsal kitabı ben cevap vereyim yok hakkında öğrenilen her şey orhun abideleri,divan-ı lügat-it türk, Moğolların gizli tarihi gibi türk ve moğol devletleri tarafından yazıya alınmış ufak tefek yazılar ile hiung-nu, göktürk gibi devletler ile çeşitli çin hanedanları (han,qin,vey,sui,tang,jin vs) arasındaki mektuplaşmalardan öğrenildiği kadar çünkü dediğimiz gibi kutsal kitabı yok ayrıca çok tanrılı olduğuna dair bir kanıt da yok çünkü her tanrıya adanmış bir yontma tanrı tasviri bir put veyahut bir mabed yok divan-ı lügat-it türk'ün yazdığına göre Tengri üç farklı anlamda kullanılır

*Tanrı
*gök, sema (müslüman olmayanlarca)
*Dağlar, ağaçlar ve ırmak gibi göze ulu görünen her şey (müslüman olmayanlarca) bu bilgi aklında bulunsun geri döneceğim

2) muhafazakar iddiası: İslam'a çok benziyordu o yüzden geçtik

Sen bu yorumu neye göre yaptın kardeşim senin var mı bir kaynağın Tengri kelimesi eski türklerde tanrı anlamına geldiği gibi cennet anlamına da gelirdi yani kuzey Amerika kızılderililerinde olduğu gibi tanrı ile cennet aslında aynı bak İslam'dan en farklı noktası da bu zaten İslam'da Allah ile Cennet farklı hani nereleri benziyor pampa

3)deist iddiası: tengri evreni yarattı hiçbir şeye karışmadı

En komik de bu işte bir kere bu arkadaşlar
Mete'nin M.Ö. 176 yılında Çin imparatoruna göndermiş olduğu mektubunda kendisini tahta Gök Tanrı'nın çıkardığını, zaferlerini Gök Tanrı'nın yardımıyla kazandığını belirtmekte olduğunu bilmez. Yine Künçin (M.Ö. 160-126), M.Ö. 133'te Çin imparatorunun Ma-i'de kendisine hazırladığı tuzaktan kurtulunca Tanrı takdir buyurduğu için kendini koruyabildiğini söylemiş, bir başka başarısının ardından da Başarısının Tanrı'nın işi olduğunu belirttiğini de bilmez. Göktürklerin savaştan önce zafer için Tanrı'ya dua ettiklerini belirten Çin kaynaklarına göre, Tardu Kağan 590 yılında bir savaştan önce atından inerek Tanrı'ya yakarmıştır yani tengri bu dinde her şeye müdahale eder savaşlar onun sayesinde kazanılır bereket de kıtlık da salgın da ondandır deizm'i anlatmaya gerek yok zaten

Esasen tengricilik Şamanizm,totemizm,animizm,ata kültünden ve monoteimzden öğeler barındıran bir inanç sistemiydi çünkü bu dine inanan adamlar herşeyin kaynağını Tengri (cennet) kabul ediyor lakin dağ, ağaç veya ırmakların kutsal ruhları için dua ediyor ata ruhlarına da dua ediyor hayvan ruhlarına da ediyordu hatta her maddenin de bir ruhu vardı monoteist olduğu kadar da şamanist bir dindi o sebepten dolayı inanmak isteyen iyice araştırıp zırvalamadan araştırsın ayrıca Tengri ile erken hint-iran halklarının gökyüzü tanrısı dyeus ile de benzerlik olduğuna bilim adamları not düşmüş

mizrahi

kama tarkan kağan
aslinda israil'de ortadogu kokenli yahudilerin genel adidir. fakat; israil'in, agirlikli olarak, kuruculari olan doğu avrupa, rusya'dan gelen askenazlar, israil topraklarina nispeten daha erken yerlesmelerinin de avantajini kullanarak hemen her alanda hegemonya kurdugundan ve sosyal (ve neredeyse soysal) anlamda zaten yahudilerin geri kalanina gore kendilerini ustun bellediklerinden, askenaz kimligine karsit olarak, ortadogu kokenli olmamalarina ragmen İspanyol kökenli sefaradlari da icerecek sekilde, bir ikinci sinif kimlik olarak yeniden tanimlanmistir. zannimca bizdeki Balkan türkleri ile anadolu türkleri arasindaki hic bahsedilmeyen surtusmeye benzer bir surtusme yasanir aralarinda; guc farki biraz daha derindir.

mizrahim'in israil politikasinda etkinligi, parlemantoda az sandalye ile de olsa temsil edilmeye baslandigi 1970'lerden sonra baslar; şas isimli bir partileri vardir; isci ve likud partilerinden sonra ucuncu en buyuk partidir israil'de.

politik hakimiyet icin aşkenazlar ile aralarindaki rekabet, filistin sorununa yansimaz; filistin sorununda ortak hareket eder bu iki grup.

sabinler

kama tarkan kağan
Romalılara(Latin) komşu italik halk

roma'nın kuruluşu aşamasında romulus insan sayısını arttırmak için çevrelerinde ne kadar iti, kopuğu, uğursuzu varsa roma'ya toplar. ama ortada bir sorun vardır: bu kadar erkek kadın olmadan ne yapacak? Doğal komşuları da bu it kopuk takımına haklı olarak kız vermez. sonra bir çare bulunur. büyük bir ziyafet verilir ve komşu sabin'ler de çağırılır. yenilir, içilir sabin erkekleri kafayı bulunca romalı'lar ne kadar kadın varsa hepsini toplar ve kaçırır.

Bu olayın akabinde sabinler kaçırılan kızlarını geri almak için roma'yı kuşatır savaşın ortasında kaçırılan Sabin kızları ortaya atılarak hem Latin hem de sabinlerin eşleri olmayı kabul edip savaşı sona erdirirler böylece tam roma tersten görecekken hayatta kalıp yüzyıllar sonra galyalıların,kartacalıların,kelt-iberlerin,halvatii kabilesinin,bretonların,berberilerin,likyalıların başına bela olmuşlardır.

ural altay dilleri

kama tarkan kağan
1960 lı yıllarda çöken teori

Ayriyeten japonca ve korece'nin Altay dili olduğu hiçbir zaman net bir şekilde açıklanmadı japonca ve korece de hiçbir dille akraba olmayan izole diller olarak değerlendiriliyor

Altay dili olup birbiri ile akraba olduğu net olan diller moğol, türk ve tunguz dilleridir.
0 /