confessions

acunay

boğaçhan - Toktamış yazar

  1. toplam giri 2659
  2. takipçi 27
  3. puan 47699

altay sözlük yazarlarının söylemek istedikleri

acunay
Bu gece gene seni hatırlıyorum ve uyandığımda da seni hatırlıyor olacağım.

Bir gel desen, bir gülsen... her şeyi unutalım desen ben sana yalın ayak gelirim ama o ihtimal yok işte.
O ihtimali yok eden bendim ama sen yeniden var edebilirsin, çünkü; bir öncekini var eden bendim. İşte bu yüzden o ihtimal de yok oldu ya, bencilce bir davranıştı benimki ama seni o zaman da seviyordum, hâlâ da seviyorum. Belki yeteri kadar sevmemiştim ama sevmiştim. Senin türkiye'ye dönmeni de beklemiştim, ki zaten her şey o zaman bitti. Sen geldiğinde eski sen değildin, şimdi ise ben eski ben değilim.

Sen bana o zaman uğur getirmiştin, tıpkı adın gibi. Şimdi yoksun, yoksun işte.

gecenin şarkısı

acunay
Bu şarkıyı her dinleyişimde en az 1 tütün yakarım ve dumanının gözlerime dolmasını beklerim.
Nasıl bir anlamı var tam olarak kendime bile hatırlatmak istemiyorum ama bu şarkı bana en az iki yılı dört dakika içerisinde yeniden yaşatıyor.

iaşe subayı üsteğmen abdullah

acunay
(bkz:Abdullah kunt)

1888'de Debre'de doğmuştur.

Harp okulu'nu bitirmiş, Piyade teğmen rütbesiyle Hat Muh'fazası'na atanmıştır.

Askeri Komiserlik Kuruluşu'nda ilk hat komiseri olan Behiç Bey'in muavinliğini yapmıştır.

19 Mayıs 1919'da iaşe Subayı olarak Atatürk'le birlikte Samsun'a çıkmıştır.

1961'de vefat etmiştir.

kurmay başkanı emir subayı ve müfettişlik kalem amiri üsteğmen arif hikmet

acunay
(bkz:Arif hikmet GERÇEKÇİ)

1895'te İstanbul'da doğmuştur.

1913'te Harpokulu'na girmiş, III. Kolorduya atanmış, piyade asteğmenliğe terfi etmiş, Çanakkale'de görev yapmış, alay yaverliğine talin edilip üsteğmen olmuş, Şam'da, Diyarbakır'da görev yapmış, Kuleli Askeri Lisesi Dahiliye Subaylığına tayin edilmiştir.

l. Dünya Savaşı sonrası Mustafa Kemal'le birlikte yaver olarak Samsun'a çıkmıştır.

1970'de vefat etmiştir.

birinci sınıf katip faik

acunay
(bkz:Şifre katibi)
(bkz:Faik aybars)

1880'de İstanbul'da doğmuştur.

Seraskerlik Sicil-i Ahv'l Şûbesi'nde devlet hizmetlerine girmiş, Balkan Savaşı'nda, Çanakkale Kuvva-i Mürettebe Kumandanlığı Erkan-ı Harbiyesi emrinde vazife görmüş, Edirne ileri harek'tına katılmıştır.

l. Dünya Harbi'nden önce Menzil Müfettişliği'nde, sonra Genelkurmay Şifre kaleminde vazifelendirilmiş, IX. Ordu Müfettişliği Kararg'hı Şifre Memurluğu'na atanmış, Anadolu'ya geçmiş, Milli Mücadele'ye katılmış, çeşitli görevlerde bulunmuş, 1932'de ordudan ayrılarak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı İsk'n Genel Müdürlüğü Mutemetliği'ne geçmiştir. 1944'te emekli olmuştur.

1945'te vefat etmiştir.

müfettişlik ikinci yaveri teğmen muzaffer

acunay
(bkz:Muzaffer kılıç)

1897'de İstanbul'da doğmuştur.

Harbiye'den Topçu Teğmeni olarak mezun olmuş, l. Dünya Savaşına katılmış, Galiçya'da, Filistin'e yaver olarak görev yapmıştır.

19 Mayıs'ta, Mustafa Kemal Paşa ile birilikte Samsun'a yaver olarak çıkmıştır.
Cumhurbaşkanlığı yaverliği yapmış, 1928'de Hukuk Fakültesi'ni bitirmiş, Giresun Milletvekilliği yapmıştır.

1959'da Ankara'da vefat etmiştir.

müfettişlik başyaveri yüzbaşı cevad abbas

acunay
(bkz:Cevad abbas GÜRER)

1887'de Yalova'da doğmuştur.

1905'te girdiği Harbiye'yi 1908'de bitirerek Piyade teğmeni olmuştur.
Bundan sonra çeşitli bölge ve birliklerde görev almış çeşitli madalyalarla mükafatlandırılmış.

Askerlik hayatında Çanakkale'de başlamış sırasıyla üstteğmenliğe, yüzbaşılığa, ordu müfettişliğine yükselmiş İtalyan, Balkan, Birinci Dünya ve İstiklâl Savaşına katılmış Heyet-i Temsiliye Başkit'beti'nde görev almış, Bolu Milletvekili olarak Meclis'e katılmıştır.
1941'e kadar aralıksız Bolu Milletvekilliği yapmıştır.

1943'te vefat etmiştir.

müfettişlik topçu komutanı topçu binbaşı refik bey

acunay
(bkz:Refik SAYDAM)

1881'de İstanbul'da doğmuş, 1892'de Fatih Askeri Rüştiyesi'ne girmiş oradan Askeri Tıbbiye İdadisi'ne geçmiş, 1906'da Tabib Yüzbaşı rütbesi ile Askeri Tıbbiye'den mezun olmuştur.
Aynı yıl Gülhane Seririy'tı'nda staja başlamıştır.

1907'de kura ile III. Ordu'ya tayin edilmiş, Yemen'e memur edilmiş, ama, gitmemiştir. 1908'de III. Ordu Merkez Hastanesi'ne, 1909'da Maltepe Hastanesine, 1910'da Levazımat'ı Umûmiye Dairesi'ne tayin edilmiş, girdiği imtihanı kazanarak Fransa'ya gitmiştir.
18. Kolordu Kararg'hı ile cepheye hareketle askeri hekimliklerde bulunmuştur.
1913'de İstanbul'da Askeri Kimyah'ne'de kurulan Ordu Sıhhıye Reis Muavinliğine, Sahra Müfettişi Umumisi Muavinliğine tayin edilmiştir.

1919'da IX. Ordu'yu Hum'yun Kıta't Müfettişliği Sıhhıye Müfettiş Muavinliği sıfatı ile Mustafa Kemal Paşa ile Samsun'a çıkmıştır.

1939'da Başbakanlık yapmış, 1942'de ölmüştür.

karargah erkanı harbiyesi istihbarat ve siyasiyat şubesi müdürü

acunay
(bkz:Kurmay binbaşı hüsrev bey)
(bkz:Hüsrev GEREDE)

1886'da Edirne'de doğmuştur.
1908'de Harp Akademisi'nden Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle mezun olan Gerede, 1912'de Balkan Savaşı'nda VII. Tümen Kurmay Başkanlığı 1913'te Trakya Tahdîd-i Hudut üyeliği, Atina Askerî Ateşeliği, 1914'ten önce Erk'n-ı Harbiye'de, Şark Cephesi Kafkas Ordusu Harek't şube Müdürlüğü görevini yapmış, 1915'de Binbaşı'lığa terfi etmiş, Kafkas Sulh Komisyonu üyeliği yapmış, İstanbul Erk'n-ı Harbiye-i Umûmiye ve Umum Süv'ri Müfettişliği'ne tayin edilmiştir.

19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Paşa ile Samsun'a Müfettişlik Erk'nı Harbiyesinde İstihb'r't ve Siy'siyat Şubesi Müdürlüğü görevi ile çıkmıştır.

1962'de vefat etmiştir.

müfettişlik sağlık bakanı doktor albay ibrahim tali bey

acunay
(bkz:İbrahim Tali ÖNGÖREN)

1875'te İstanbul'da doğmuş, 1893'te Askeri Tıbbiye Mektebi'nden mezun olmuş, Yüzbaşılık rütbesi almış, Haydarpaşa Hastahanesi'nde staj yapmış, Humbarahane Hastahanesi'ne tayin olmuş, Kırkıncı Hudeybe Fırkası Baştabibliği'ne atanmış, Bingazi'de Sıhhiye Reisliği'ne tayin edilmiş, Balkan Seferi'ne katılmış, X. Kolordu Baştabibliği'ne atanmış, 1913 Ekim'inde kaymakamlığa terfi ettirilmiş, 1915'te Miralay'lığa yükselmiş, 1918'de Yıldırım Orduları Grubu Sıhhiye Müfettişliğine atanmıştır.

Mustafa Kemal Paşa ile birlikte IX. Ordu Müfettişliği Sıhhiye Reisi olarak Samsun'a çıkmıştır.

1952'de vefat etmiştir.

müfettişlik kurmay başkanı kurmay albay manastırlı kazım bey

acunay
(bkz:General Dirik)
(bkz:Kazım dirik)

1880'de Manastır'da doğmuş, 1897'de Harbiye'ye girmiş, Piyade Teğmeni olmuş, muvaffakiyetinden dolayı kurmay sınıfına ayrılmıştır.
İlk subaylık yılları Rumeli'de geçmiştir.

Meşrutiyet'in ilanı ile de kaymakamlık yapmıştır. 1909'da Harp Akademisi'ne girmiş, 3 yıl sonra Kurmay Yüzbaşı olmuştur.

Makedonya'da, Balkanlar'da, Çatalca'da, Çanakkale'de savaşmış; Mütareke yıllarında Erkan-ı Harp Miralayı olmuş, Mustafa Kemal Paşa'nın isteği ile IX. Ordu sonra III. Ordu Kıta'tı Müfettişliği Erk'n-ı Harp Reisliği vazifesi ile Samsun'a gelmiştir.

iii. kolordu komutanı kurmay albay refet bey

acunay
(bkz:General bele)
(bkz:Refet bele)

İstanbul Hükümetince 3. Kolordu Komutanlığına atanmış olan Kurmay Albay Refet Bey, Milli Mücadele Savaşının en ön saflarındaki ünlü komutan ve kahramanlarımızdandır.

1881'de İstanbul'da doğmuş, Harp Akademisi'ni bitirmiş, orduda jandarma komutanlığı ve İstiklâl Harbi'nde de ordu komutanlığı yapmıştır.
1. Dünya Savaşı'nda Filistin cephesinde başarılı olmuştur. 1. Dönem İzmir, II. Dönem İstanbul ve V. Dönem İstanbul Meb'usluğu yapmıştır.

1963 yılında vefat etmiştir.

mantıka palas

acunay
(bkz:Mıntıka palas)

Samsun'da bulunan, Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu Müfettişi olarak 19 Mayıs 1919 Pazartesi sabah saat 08.00′de silah arkadaşları ile birlikte, Samsun'da karaya çıktıktan sonra kaldığı ilk yerdir.

Samsun Gazi Müzesi olarak hizmet vermektedir.
1902 yılında Jean İonnis Mantika tarafından otel olaral yapılmıştır.

Zamanla samsunlular tarafından Mıntıka olarak anılan bu otel, şanlı türkler'in geliş haberi üzerine, Samsun Mutasarrıfı Ethem Bey'in talimatı ile boş durumda bulunurken hazırlanır.

samsun

acunay
Türkiye için önemli bir konuma sahip olan yer.
İngilizler için de öyle.

Karadeniz'den anadolu'nun ortasına açılan bu yer işgal için büyük bir stratejiye sahipti.
Bu stratejik konumun farkıma varan ingilizler, akıllarını kullanıp işgal noktası için samsun'a geldiler ama unuttukları tek şey, türk milletinin yegane başbuğu mustafa kemal atatürk vardı ve onun aklına hiçbir akıl erişemezdi.

Samsun'a atılan ilk adım askeri idi fakat ingilizler'in aklını ilk adımı ile ezen mustafa kemal atatürk, diğer adımlarını sivil olarak atmıştır.

Samsun ki böyle dahiyane bir akıl ile işgalden kurtarılmıştır.

19 mayıs atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı

acunay
Samsun, stratejik açıdan önemli, Karadeniz'den anadolu'nun ortasına açılan bir yerdi.
Samsun işgal edilmiş olsaydı, düşmana, Türkiye'nin işgalinde kolaylık sağlayacaktı ama... unuttukları bir şey vardı. Mustafa kemal atatürk!

kut'lu bir dev!
Onu unutmak kimin haddine ki.

9 mart günü, ingiliz kuvvetlerinin, samsun'a askeri bir birlik çıkartmış olması ve teğmen hamdi'nin askerlerini alarak dağa çıkması atatürk'ün anadolu'ya geçmesi için çok büyük bir fırsattı.
Samsun'dan gelen bu haberler ile bölgeye bir kumandan gönderilme kararı alındı, hem de olağanüstü yetkiler ile. Bu kumandan ise, son başbuğumuz ulu önder mustafa kemal atatürk.

Padişah Vahdettin, atatürk ile konuştu ve ona " Tarihe bir avuç türk'ün tarih yazdığını altın harfler ile yaz" dedi, öyle de oldu. Şanlı türk, şanlı silah arkadaşları ile tarihe adlarını altın harfler ile yazdılar ve bu günü gençliğe emanet ettiler.

"Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz."

Bizlerden genç ve dinamik fikirler üretmemizi isteyen kut'lu atamız'ı damarlarımızda akan asil kanın son damlası akana kadar saygı ve minnet ile anacağım.

Ey türk gençliği!
Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmek bizlerin birinci vazifesidir.

19 mayıs atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı'mız kut bula.
0 /