bozkurt

turkuaz beg
gökbörü / kökbörü tabiri de kullanılır. Yol gösterici, kutlu kurt. Kutsal Hayvan. Tüm Türk ve Moğol boylarının ortak ongunu (totemi). Gökkurt olarak da adlandırılır. Bazı Türk ve Moğol boyları, soylarının bu kutlu varlıktan türediğine inanırlar. Çoğu zaman soyun bir kolu Gökkurt'tan, diğer kolu ise Gökgeyik'den gelmektedir. Kurt sürülerinin başında bulunup idare eden kurtlara da Gökkurt denilir. Kaskır ve Börü kelimeleri de değişik lehçe ve şivelerde kurt demektir. Bozkurt gökyüzünü temsil eder. Alageyik ise yeryüzünün simgesidir. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türk Parası üzerine Bozkurt resimleri basılmıştır. Göktürklerin gök (mavi) bayraklarında kurtbaşı resmi vardır. Savaşçılığı ve savaş ruhunu, özgürlüğü, hızı, doğayı temsil eder. Türk ulusunun başına bir iş geldiğinde, bir tehdit belirdiğinde ortaya çıkar ve yol gösterir. Çadırların önüne tepesinde altından kurtbaşı bulunan direkler dikilir. Savaş Ruhu (Tanrısı) kurt görünümüne bürünür. Altıncı yüzyıla ait bir taş anıtta kurttan süt emen bir çocuk betimlenmektedir. Erenler, evliyalar zaman zaman kurt kılığına girerler. Bozkurda “Gök Oğlu” da denir. Halk kültüründe Bozkurt dişinin cepte taşınmasının nazardan koruyacağına inanılır. Yakut metinlerinde Bosko olarak bahsedilir. Kırgızlarda, bozkırda gezerken kurt görmek uğurdur. Rüyada kurt görmek de yine hayra yorulur. Hamile kadının nazardan korunması için yastığının altına kurt dişi veya derisi koyulur. Kurdun koyun sürüsüne dalması veya ahıra girmesi bereket sayılırdı. Başkurt rivayetlerine göre kurt onların atalarının önüne düşerek yol göstermiştir. Bu nedenle kendilerine başlarında kurt bulunan anlamına gelen Başkurt denmiştir. Hilal taktiği (veya Turan/Türk taktiği) adı verilen yarım çember ile düşmanı ortaya alıp çemberi kapatma stratejisinin kurtlardan görülerek ilk defa Türkler tarafından uygulandığı söylenir. Moğolcada böre/börö gök/gri demektir. Kurtarıcılar ve önderler daima Bozkurt ile ilişkilendirilir. Bu durum en çağdaş ve sıra dışı yorumlarda dahi kendisini belli edebilir. Örneğin Nazım Hikmet'in şu dizelerinde Atatürk anlatılmaktadır.

O, saati sordu.
Paşalar `üç' dediler.
Sarışın bir kurda benziyordu.
Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı.
Yürüdü uçurumun kenarına kadar,
Eğildi durdu.
1
kırgız balası kırgız balası
Bravo

kıpçak bey
gökkurt veya gökbörü(kökbörü) olarak da bilinir.
(bkz:aspanda bürküt yerde kökbörü ol)

türklerin millî sembolüdür. tarih öncesi dönemlerden beri türklerce kutsal sayılmıştır. bozkurtun kutsal sayılmasının ve türklerin millî sembolü olmasının en önemli nedeni, türklerin bir bozkurtun soyundan geldiklerine inanmalarıdır. bozkurt, bugün türk milliyetçiliğinin sembolüdür.

5 aralık 1927 tarihinde tedavüle giren 5 liralık banknot:
bozkurt
altaysozluk.com/foto
alpha wolf
türk toplumlarında bir totemdir veya türkçülerin deyişiyle "ongun"dur. yani bir topluluğun veya ırkın ondan türediğine inanılan ve kendisine ilgili topluluk tarafından kutsiyet atfedilmiş olan canlıdır. bu yüzdendir ki türkî toplumlarda ve töresinde bozkurdun yeri her zaman için kutsaldır ve her ulusun kendine özgü bir canlısı vardır zaten.
kama tarkan kağan
Bozkurt olmasa da kurt figürü türklerde olduğu gibi bir çok toplumda da görülür roma,kelt,etrüsk,iber ve kelt-iber, roma-breton,yunan,nordik/germen,eskimo, kızılderili,italik,hitit,mısır,iskit ve de son olarak çinlilerde de bu figüre rastlanır özellikle Çinliler bu hayvanın cennetten gelen bir köpek cinsi olduğuna inanmıştır.